NOVA akademija umetnosti

 

ИНФОРМАТОР


Установа је формирана 14.09.2012


Према закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја("сл. гласник рс", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) је наложено јавно објављивање информатора најмање једном годишње са основним подацима о свом раду нарочито са доле наведеним садржајем који покрива одређене аспекте функционисања наше установе. Најважније информације о академском аспекту релевантне за нашу образовну функцију (курикулум, упис, трајање школовања итд.) се налазе у преосталом делу нашег сајта.

1) Oпис овлашћења, обавеза и организационе структуре;

Делатност Академије се остварује кроз академске и струковне студије на сва три нивоа студија из области драмске и аудиовизуелне, ликовне, музичке и извођачке и примењене уметности и дизајна.

Академија обавља и друге послове у оквиру регистроване делатности.

Класификација делатности Академије је разврстана у регистру јединица разврставања, и то: 85 42 Високо образовање

Академија обавља и друге делатности које служе делатности уписаној у регистар, а које се уобичајено обављају уз те делатности, у мањем обиму и повремено. О промени или проширењу делатности одлучује Савет Академије.

Савет академије чине следећи чланови:

Слободан Алексић,

Радивоје Динуловић,

Негослав Ђаја,

Ненад Илић,

Милан Алексић, Председник (из састава Наставно уметничког већа).


Академија има у свом саставу следеће организационе јединице:

1.Наставне јединице

2.Организационо административне јединице

3.   Библиотеку и информациону јединицу.

2) Подаци о буџету и средствима рада;

Академија стиче средства за обављање своје делатности из следећих извора:

- средстава која обезбеђује оснивач;

- школарине;

- донација, поклона и завештања;

- средстава за финансирање научноистраживачког и стручног рада;

- пројеката и уговора у вези са реализацијом наставе, истраживања и

консултантских услуга;

- накнада за комерцијалне и друге услуге;

- оснивачких права и из уговора са трећим лицима;

- других извора у складу са законом.


Академија стиче средства из школарине на основу одлуке о висини школарине за студенте који плаћају школарину.

Одлуку о висини школарине доноси Савет Академије, на предлог Наставно-уметничког већа Академије.


Висина школарине износи 1000 Евра по семестру.

Школарином се утврђују трошкови студија за једну школску годину, односно за стицање 60 ЕСПБ бодова, с тим да иста обухвата накнаде за редовне услуге које Академија пружа студенту у оквиру остваривања студијског програма.

3) Подаци у погледу врста услуга које непосредно пружа заинтересованим лицима;

Нова академија пружа образовне услуге основних, мастер и докорских студија.

НОВА академија уметности се обавезује да са студентима остварује образовни програм у обиму од 30 ЕСПБ по семестру.

Присуство студената на настави је обавезно и представља предуслов за излазак на испитe и добијање ЕСПБ бодова.

4) Поступак подношења захтева државном органу, односно улагања жалби против његових одлука, радњи или пропуста;

Студент има право да поднесе жалбу Декану Академије ако Академија прекрши неку од обавеза.


Студент има право да поднесе приговор Декану Академије:

- на оцену добијену на испиту, ако сматра да испит није обављен у складу са

законом или Статутом или ако је незадовољан оценом а предметни наставник одбије да је поништи,

- на акт који му није одобрен упис у наредну годину студија, а сматра да акт није донет у складу са законом или Статутом.

Ако декан усвоји приговор студента, образоваће комисију од два наставника Академије уже области, пред којом ће студент полагати испит.


Студент има право да поднесе пријаву декану Академије у случају непримерног понашања запосленог на Академији, у року од 15 дана од дана наступања случаја.

Декан је дужан да пријаву размотри и о њој одлучи у року од 15 дана од дана пријема пријаве.


5) Преглед захтева, жалби и других непосредних мера предузетих од стране заинтересованих лица, као и одлука државног органа поводом поднетих захтева и уложених жалби, односно одговора на друге непосредне мере предузете од стране заинтересованих лица;

Није било примера жалби.

6) Имена старешина државног органа и опис њихових овлашћења и дужности, као и поступака по којима они доносе одлуке;

Проф Весна Мићовић, декан

Проф Милан Алексић, председник савета

Декан је орган пословођења Академије са следећим правима и обавезама:

- представља и заступа Академију;

- стара се о законитости рада на Академији;

- предлаже Савету Академије основе академске политике Академије;

- предлаже Савету Академије годишњи програм рада, уметничких и научних истраживања.

- доноси одлуке о правима, обавезама и одговорности запослених и студената у складу са законом и општим актима Академије;

- покреће иницијативе и предлаже решења о питањима од значаја за обављање академских делатности  Академије;

- предлаже запошљавање и ангажовање наставника и сарадника у складу са

нормативима и стандардима рада високошколских установа;

- расписује конкурс за пријем наставника и сарадника

- формира комисију за писање извештаја о избору наставника и сарадника

- предлаже Савету академије кандидате за избор наставника и сарадника Академије.

- предлаже унутрашњу организацију Академије;

- обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Академије.

- извршава одлуке Савета Академије;

- именује менаџера са овлашћењима за вођење и обављање пословне политике Академије

- подноси годишњи извештај Савету Академије о резултатима рада


Декан може у оквиру својих овлашћења дати другом лицу пуномоћје за заступање Академије и обављање послова из његовог делокруга рада.

Декан издаје пуномоћје у писаној форми.

У одсуству декана, Академија представља и заступа лице које декан писмено овласти генералним или посебним пуномоћјем.

7) Правила и одлуке државног органа који се тичу јавности рада тог органа (радно време, адреса, контакт телефони, идентификациона обележја, приступачност лицима са посебним потребама, приступ седницама, допуштеност аудио и видео снимања и сл.), као и свако аутентично тумачење тих одлука;

Радно време је према распореду часова. Секретаријат је отворен за студенте сваког понедељка и четвртка од  11 до 13 и на заказани позив. Адреса секретаријата је Топличин венац 11 Београд, Телефон 328 6448.

Јавност рада се огледа у низу поступака везаних за избор наставника, одбрану завршних радова и осталаих образовних процедура како следи.

Декан обавештава запослене о свом раду, пословању, развојним програмима и плановима Академије.

Академија о свом раду информише студенте, запослене и јавност путем: огласне табле, сајта Академије, издавањем посебних издања (билтена, информатора и др.), конференција за новинаре и на други одговарајући начин.

Јавност рада је посебно видљива у раду и одбрани доктората уметности.

Када ментор поднесе извештај о прихватању рукописа дисертације, предлаже

Већу Академије да формира Комисију за оцену и одбрану доктората уметности.

Комисија за оцену и одбрану доктората уметности састоји се од најмање три

наставника универзитета, од којих најмање један није у радном односу на Универзитету.

Комисија је дужна да извештај о оцени дисертације достави у року од 30 дана од дана именовања. Сваки члан Комисије има право да поднесе посебан извештај.

Достављени извештај Комисије Декан Академије ставља на увид јавности

објављивањем на сајту Универзитета у трајању од 10 дана.

По истеку рока из претходног става, Веће Академије разматра извештај са

евентуалним примедбама и доноси одговарајућу одлуку.

Одлука о прихватању извештаја и извештај о оцени урађене дисертације достављају се Универзитету на сагласност.

О дану и часу одбране доктората уметности, имену кандидата, називу дисертације и месту одбране обавештава се јавност, преко огласне табле и средстава информисања, најмање пет дана пре одбране.

Одбрана дисертације је јавна.


По завршеној одбрани доктората уметности Комисија утврђује: кандидат је

"одбранио докторат уметности " или "није одбранио докторат уметности ". Одбрана се закључује јавним саопштавањем оцене од стране председника Комисије, одмах после оцењивања.

О одбрани доктората уметности се саставља записник који потписују сви

чланови Комисије.

Избор наставника


Извештај Комисије садржи: биографске податке, преглед и мишљење о досадашњем научном, стручном, односно уметничком раду сваког пријављеног кандидата; податке о објављеним радовима; мишљење о испуњености других услова за рад утврђених законом; и предлог за избор кандидата у одређено звање наставника, односно сарадника.

Извештај Комисије ставља се на увид јавности 5 дана од дана објављивања на огласној табли.

Заинтересована лица могу извршити увид у извештај комисије и остали конкурсни материјал у Секретаријату Академије.

Испити су јавни и студент има право, ако полаже усмено, да захтева присуство јавности.

8) Правила и одлуке о искључењу и ограничењу јавности рада државног органа, као и њихово образложење.

Није применљиво.

Нова академија уметности ће заинтересованом лицу, без накнаде, омогућити увид у информатор, односно дати му примерак информатора, уз накнаду нужних трошкова.


NOVA