NOVA akademija umetnosti

 
NOVA


ŠKOLARINA:   1000 € po semestru.


Broј računa 205-0000000183388-11, Komercijalna banka, Beograd


UPIS

NOVA akademija umetnosti  raspisuje zajednički konkurs za upis studenata u prvu godinu studija. Broj studenata po studijskim programima je sledeći:


Osnovne trogodišnje studije:

Dramska umetnost – 20 studenata

Muzička umetnost – 15 studenata

Vizuelna umetnost – 20 studenata

Master studije:

Vizuelna umetnost – 20 studenata

Doktorske studije:

Vizuelna umetnost – 1 studenta


PRIJEMNI ISPIT:

15, Jun (rok za predaju dokumentacije 10, Jun)

15, Jul (rok za predaju dokumentacije 10, Jul)

15, Septembar (rok za predaju dokumentacije 10, Septembar)


Dokumentacija se predaje lično u Topličin venac 11 (drugi sprat).

Može i elektronski (kada nema portfolia) na info@nova.edu.rsPRIJAVLJIVANJE ZA PRIJEMNI ISPIT:OPŠTA DOKUMENTACIJA:


 1. 1. Prijava na konkurs  PRIJAVA ZA PRIJEMNI ISPIT.doc

2.Izvod iz matične knjige rođenih

3.Diploma i svedočanstva o prethodno završenoj školi

 1. 4. Studenti koji nastavljaju visokoškolsko obrazovanje treba da prilože potvrdu o položenim ispitima sa prethodnih fakultetaUSLOVI ZA UPIS PO STUDIJSKIM PROGRAMIMA:
MUZIČKA UMETNOST: SAVREMENA POPULARNA MUZIKA (DŽEZ, ROK, POP, NARODNA, KOMPJUTERSKA) (studijski program u procesu akreditacije, kompletan program kao i pojedinačne predmete iz programa akademija realizuje i kao program obrazovanja tokom čitavog života)


Uslovi za upis na studijski program jesu:

Završena srednja škola ( nije neophodna srednja muzička škola) i/ili muzički rad koji dokazuje talenat, posvećenost i želju za uključivanje u osnovne studije muzike.

Polaganje prijemnog ispita koji se sastoji iz  audicije i pisanog ispita koji uključuje opšti test iz muzičke teorije, diktata, slušanja.

Studenti koji planiraju usmerenje Džeza i zabavne muzike moraju da prođu i audiciju iz njihovog glavnog instrumenta ( klavir, klavijature, saksofon, flauta, gitara, bas gitara, bubnjevi, vokal...).

Studenti koji planiraju Kompjutersku muziku  moraju da pokažu poznavanje informacionih tehnologija neophodnih za nadgradnju i korišćenje digitalnih alata za obradu i kreiranje zvuka.PRIJEMNI ISPIT


MUZIČKA UMETNOST OPŠTI DEO


 1. 1.    Solfeđo

        - diktat

        - čitanje s lista (melodijski i ritmički primer)

2.     Teorija muzike (osnovni pojmovi)


KOMPJUTERSKA MUZIKA, PRODUKCIJA


1.    Pisani test  sa pitanjima iz oblasti elektronske muzike, kompjutera, interneta itd.

 1. 2.   Razgovor sa kandidatima o njihovom dosadašnjem radu, poznavanju rada na računaru i motivaciji za upis.

 2. 3.   Portfolio do sada realizovanih radova za koje smatrate da na najbolji način predstavljaju vaša dostignuća iz oblasti  koju nameravate da studirate. Radovi mogu biti predstavljeni na standardnim elektronskim medijima (CD, DVD).


SAVREMENA POPULARNA MUZIKA


1.    Odsvirati tri primera (različitih tonaliteta, tempa i žanrova) koji najbolje predstavljaju vašu muzičku naklonost i sposobnosti.

2.    Razgovor o ličnim afinitetima i autorskom radu.DRAMSKA UMETNOST: moduli REŽIJA i GLUMA i GLUMA


Uslovi za upis na studijski program jesu:

Završena srednja škola i/ili umetnički rad koji dokazuje talenat, posvećenost i želju za uključivanje u osnovne studije dramskih umetnosti.

Polaganje prijemnog ispita koji se u zavisnosti od usmerenja sastoji iz audicije ili portfolia i pisanog rada koji objašnjava razloge za izbor radova iz ponuđenog portfolia. Drugi deo predstavlja razgovor sa kandidatima o radovima iz portfolia i audiciji kandidata, razlozima za upis i očekivanjima od akademskih studija dramskih umetnosti.

Audicija i portfolio originalnih radova treba da ukažu na osnovno interesovanje i  prikažu sposobnosti kandidata.REŽIJA


PRIJEMNI ISPIT


1. Pisani test  sa pitanjima iz opšte kulture

 1. 2.Razgovor sa kandidatima o motivaciji, iskustvu, očekivanjima od studija itd.


GLUMA


PRIJEMNI ISPIT


 1. 1.Hamletov monolog glumcima

 2. 2.Jedan monolog komedija

 3. 3.Jedan monolog drama

 4. 4.Jedna pesma po izboru

 5. 5.Pesma Bertolda Brehta  - sećanje na Mariju A.

 6. 6.Pisani test  sa pitanjima iz opšte kulture

 7. 7.Razgovor sa kandidatima o motivaciji, iskustvu, očekivanjima od studija itd.

VIZUELNA UMETNOST


OSNOVNE STUDIJE


Uslovi za upis na studijski program jesu:

Završena srednja škola i/ili umetnički rad  koji dokazuje talenat, posvećenost i želju za uključivanje u osnovne studije vizuelnih umetnosti.

Polaganje prijemnog ispita se sastoji iz pisanog rada koji objašnjava razloge za izbor radova iz ponuđenog portfolia i razgovora sa kandidatima na temu razloga za upis, očekivanja od akademskih studija vizuelnih umetnosti i izbora umetničkih radova iz portfolia kandidata.

Portfolio originalnih radova koji treba da ukažu na osnovno interesovanje i  prikažu sposobnosti kandidata.

Komisije za prijem kandidata čini po tri nastavnika iz uže oblasti za koju se vrši prijem.PRIJAVA ZA PRIJEMNI ISPIT


FOTOGRAFIJA


1.Portfolio do sada realizovanih radova za koje smatrate da na najbolji način predstavljaju vaša dostignuća iz oblasti  koju nameravate da studirate. Radi se o izboru fotografskih i moguće drugih srodnih radova slobodne tehnike i formata. Portfolio treba da sadrži ne manje od 20 radova.


VIDEO I NOVE TENDENCIJE


1.Portfolio do sada realizovanih radova za koje smatrate da na najbolji način predstavljaju vaša dostignuća iz oblasti  koju nameravate da studirate. Radi se o izboru video i ostalih umetničkih radova ( audio, crteži, projekti, ideje o realizaciji instalacija i performansa i ostale nove forme umetničkog izražavanja. Radovi mogu biti predstavljeni na standardnim elektronskim medijima (CD, DVD) kao i fotografijama, skicama, tekstualno objašnjenim idejama o umetničkom projektu itd.

2.Pismeni opis i objašnjenje tri izabrana rada iz portfolia.

 1. 3. Motivaciono pismo.


PRIJEMNI ISPIT


FOTOGRAFIJA, VIDEO I NOVE TENDENCIJE


1. Kandidatima se prezentuje desetak fotografskih radova od kojih po ličnom izboru kandidati biraju tri rada o kojima treba napisati esej i objasniti razloge za izbor.

 1. 2.Razgovor sa kandidatima o izboru i eseju kao i o portfoliu sa kojim kandidat konkuriše i motivaciji za upis.
DIPLOMSKE – MASTER STUDIJE


Uslovi za upis na studijski program jesu:

Ostvaren obim studija od najmanje 180 ESPB bodova na osnovnim akademskim studijama (studije prvog stepena) i fotografski, video ili umetnički rad u novim medijima koji dokazuje zrelost i dostignuća koja odgovaraju završenim osnovnim studijama vizuelnih umetnosti.

Esej od jedne stranice koji uključuje razloge za upis i očekivanja od diplomskih studija kao i objašnjenje  umetničkih radova iz portfolia.

Portfolio od dvadeset do trideset originalnih radova koji treba da ukažu na osnovno interesovanje i  demonstriraju sposobnosti kandidata.

Komisije za prijem kandidata čini po tri nastavnika iz uže oblasti za koju se vrši prijem.


DOKTORSKE STUDIJE


Uslovi za upis na studijski program jesu:

Ostvaren obim studija od najmanje 300 ESPB bodova na osnovnim akademskim i diplomskim akademskim studijama.

Ostvaren uspeh u toku tih studija i provera znanja, sklonosti i sposobnosti.

Esej od jedne stranice koji uključuje razloge za upis i očekivanja od doktorskih studija kao i objašnjenje  umetničkih radova iz portfolia.

Portfolio od dvadeset do trideset originalnih radova koji treba da ukažu na osnovno interesovanje i  demonstriraju sposobnosti kandidata.

Komisije za prijem kandidata čini po tri nastavnika iz uže oblasti za koju se vrši prijem.


Izuzetno, pravo na visoko obrazovanje prvog stepena ima i lice bez stečenog srednjeg obrazovanja koje konkuriše za upis na studijske programe iz umetničkih oblasti uz polaganje prijemnog ispita.


Rangiranje kandidata na prijemnom ispitu se vrši na osnovu uspeha iz srednje škole (20%) kao i rezultata na prijemnom ispitu (80%).

Kandidati mogu uložiti žalbu na utvrdjeni redosled u roku od 7 dana od dana objavljivanja rezultata.